شباهت‌های زیرساختاری و ناپیدا(چهارمین علت)


دلایل پیشین که شامل دلبستگی، آرمان پنداری و تفاوت‌ها بود با ادراکات کلی ما در مورد انتخاب همسر هماهنگ و سازگار بودند؛ از این رو در درک آنها با دشواری روبرو نمی‌شویم اما به گفته صاحبنظران مورد چهارم…