تقویم آموزشی سال 97

نام دوره مدرس تاریخ برگزاری مدت زمان هزینه دوره سال ۹۷ ثبت نام
گروه‌درمانی 1 دکتر بیتا حسینی آبان 97 — ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 2 دکتر بیتا حسینی آبان 97 20 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 3 دکتر بیتا حسینی آذر 97 32 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 4 دکتر بیتا حسینی آذر 97 24 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 5 دکتر بیتا حسینی دی 97 32 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 6 دکتر بیتا حسینی  دی 97 32 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 7 دکتر بیتا حسینی بهمن ماه 97 32 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 8 دکتر بیتا حسینی بهمن ماه 97 32 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 9 دکتر بیتا حسینی بهمن ماه 97 24 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 10 دکتر بیتا حسینی بهمن ماه 97 24 ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 11 دکتر بیتا حسینی اسفند ماه 97 — ساعت ——- تومان ثبت نام
گروه‌درمانی 12 دکتر بیتا حسینی اسفند ماه 97 24 ساعت ——- تومان ثبت نام